KQXS Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 11/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/07/2024
01 02 11 21 22 23 26
Giá trị Jackpot 1
126,939,109,350
Giá trị Jackpot 2
4,518,167,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
126,939,109,350
Jackpot 2 5 số + 1* 1 4,518,167,100
Giải nhất 5 số 55 40,000,000
Giải nhì 4 số 1686 500,000
Giải ba 3 số 31945 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 09/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/07/2024
06 08 09 28 33 53 10
Giá trị Jackpot 1
119,737,487,100
Giá trị Jackpot 2
3,717,986,850
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
119,737,487,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,717,986,850
Giải nhất 5 số 15 40,000,000
Giải nhì 4 số 1735 500,000
Giải ba 3 số 35548 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 06/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/07/2024
08 10 12 22 25 55 52
Giá trị Jackpot 1
113,275,605,450
Giá trị Jackpot 2
1,767,804,975
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
113,275,605,450
Jackpot 2 5 số + 1* 2 1,767,804,975
Giải nhất 5 số 33 40,000,000
Giải nhì 4 số 1607 500,000
Giải ba 3 số 32178 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 04/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/07/2024
10 19 20 29 34 41 08
Giá trị Jackpot 1
108,455,115,900
Giá trị Jackpot 2
3,556,097,400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
108,455,115,900
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,556,097,400
Giải nhất 5 số 21 40,000,000
Giải nhì 4 số 1287 500,000
Giải ba 3 số 27533 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 02/07/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/07/2024
07 08 50 52 53 54 02
Giá trị Jackpot 1
103,450,239,300
Giá trị Jackpot 2
6,940,249,300
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
103,450,239,300
Jackpot 2 5 số + 1* 1 6,940,249,300
Giải nhất 5 số 20 40,000,000
Giải nhì 4 số 1361 500,000
Giải ba 3 số 25227 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 29/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/06/2024
11 15 32 34 46 48 47
Giá trị Jackpot 1
94,939,428,000
Giá trị Jackpot 2
5,994,603,600
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
94,939,428,000
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5,994,603,600
Giải nhất 5 số 15 40,000,000
Giải nhì 4 số 1055 500,000
Giải ba 3 số 22771 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 27/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/06/2024
07 21 22 41 43 46 32
Giá trị Jackpot 1
87,506,345,100
Giá trị Jackpot 2
5,168,705,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
87,506,345,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 5,168,705,500
Giải nhất 5 số 21 40,000,000
Giải nhì 4 số 1017 500,000
Giải ba 3 số 21877 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 25/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/06/2024
01 05 09 13 18 27 08
Giá trị Jackpot 1
80,672,952,450
Giá trị Jackpot 2
4,409,439,650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
80,672,952,450
Jackpot 2 5 số + 1* 0 4,409,439,650
Giải nhất 5 số 22 40,000,000
Giải nhì 4 số 1434 500,000
Giải ba 3 số 27369 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 22/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/06/2024
17 25 31 35 41 42 36
Giá trị Jackpot 1
76,722,113,100
Giá trị Jackpot 2
3,970,457,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
76,722,113,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,970,457,500
Giải nhất 5 số 29 40,000,000
Giải nhì 4 số 1120 500,000
Giải ba 3 số 21119 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 20/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/06/2024
01 10 29 34 43 55 49
Giá trị Jackpot 1
74,105,630,400
Giá trị Jackpot 2
3,679,737,200
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
74,105,630,400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,679,737,200
Giải nhất 5 số 16 40,000,000
Giải nhì 4 số 956 500,000
Giải ba 3 số 19508 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 18/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 18/06/2024
20 23 27 36 38 44 52
Giá trị Jackpot 1
70,914,719,100
Giá trị Jackpot 2
3,325,191,500
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
70,914,719,100
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,325,191,500
Giải nhất 5 số 21 40,000,000
Giải nhì 4 số 1184 500,000
Giải ba 3 số 22913 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 15/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 15/06/2024
05 10 14 20 26 51 36
Giá trị Jackpot 1
67,987,995,600
Giá trị Jackpot 2
3,966,842,450
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
67,987,995,600
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,966,842,450
Giải nhất 5 số 13 40,000,000
Giải nhì 4 số 927 500,000
Giải ba 3 số 20160 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 13/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 13/06/2024
08 39 45 47 49 51 16
Giá trị Jackpot 1
64,999,817,400
Giá trị Jackpot 2
3,634,822,650
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
64,999,817,400
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,634,822,650
Giải nhất 5 số 16 40,000,000
Giải nhì 4 số 789 500,000
Giải ba 3 số 16402 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 11/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/06/2024
13 16 21 30 32 39 53
Giá trị Jackpot 1
62,127,460,650
Giá trị Jackpot 2
3,315,671,900
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
62,127,460,650
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,315,671,900
Giải nhất 5 số 19 40,000,000
Giải nhì 4 số 887 500,000
Giải ba 3 số 18295 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 08/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/06/2024
13 16 32 33 35 43 42
Giá trị Jackpot 1
59,286,413,550
Giá trị Jackpot 2
3,583,225,100
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
59,286,413,550
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,583,225,100
Giải nhất 5 số 12 40,000,000
Giải nhì 4 số 914 500,000
Giải ba 3 số 17872 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 5 Ngày 06/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/06/2024
18 26 38 39 47 51 55
Giá trị Jackpot 1
56,657,129,250
Giá trị Jackpot 2
3,291,082,400
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
56,657,129,250
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,291,082,400
Giải nhất 5 số 18 40,000,000
Giải nhì 4 số 772 500,000
Giải ba 3 số 17171 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 3 Ngày 04/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/06/2024
01 02 07 10 13 19 24
Giá trị Jackpot 1
54,037,387,650
Giá trị Jackpot 2
3,553,778,750
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
54,037,387,650
Jackpot 2 5 số + 1* 1 3,553,778,750
Giải nhất 5 số 18 40,000,000
Giải nhì 4 số 1221 500,000
Giải ba 3 số 21813 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

- Xổ số Power 6/55 Thứ 7 Ngày 01/06/2024

Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 01/06/2024
06 24 30 31 47 49 01
Giá trị Jackpot 1
51,723,546,150
Giá trị Jackpot 2
3,296,685,250
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
51,723,546,150
Jackpot 2 5 số + 1* 0 3,296,685,250
Giải nhất 5 số 8 40,000,000
Giải nhì 4 số 706 500,000
Giải ba 3 số 14445 50,000
Lưu ý: 1* là trùng với cặp số thứ 7

KQXS POWER 6/55 – KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG 6/55

Giới thiệu về Power 6/55

Giải Jackpot 2 bước đầu được thực hiện bằng 1 lần quay số. Để xác định 1 cặp số đặc biệt để xác định ra người thắng giải. Theo đó, vé nào có 5 cặp số trùng với 5 cặp số của giải Jackpot 1. Đồng thời có thêm 1 cặp số trùng với cặp số đặc biệt thì vé đó trúng giải độc đắc 2 với số tiền tối thiểu 3 tỉ đồng.

Sau mỗi kỳ quay số không có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2 thì sau khi trừ đi số tiền trả thưởng cho giải nhất, nhì, ba. Vietlott sẽ lấy 55% doanh thu bán vé cộng dồn cho giải độc đắc. Trong đó 90% (của 55% doanh thu) được cộng dồn cho Jackpot 1. Và 10% cộng dồn vào Jackpot 2.

Đối với Power 6/55 khi giải Jackpot 1 vượt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng giải đồng thời trong kỳ xổ đó có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền vượt trên 300 tỷ đồng từ Jackpot 1 sẽ được cộng vào giá trị giải Jackpot 2.

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 người trúng giải Jackpot thì giải thưởng sẽ được chia theo tỉ lệ tham gia dự thưởng của người chơi.

Điều kiện tham gia chơi KQXS Power 6/55

– Là công dân Việt Nam. Hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam. Người Việt định cư ở nước ngoài

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự. Hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

Lịch mở thưởng KQXS Power 6/55

Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5. Và thứ 7 hàng tuần.

Cơ cấu giải thưởng 

Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.

Anh em có thể truy cập website của chúng tôi TRUCTIEPXSMB.ORG để update thêm thông tin nhanh và chính xác nhất.

backtop